C

A collection of 5 posts

C

计算机是蛋疼人类的好朋友系列(

实验室有个玩具,不知道是谁手欠买来的。是这样的一个东西: 据说它原来是个3x3x3的正方体,不知道又是谁手欠给展开了。 由于智商很宝贵的原因,我拿手里摆弄了好几天都没给它恢复成一个正方体。 怒,写个搜索算法。 #include <stdio.h> #define sbyte signed char // sbyte: (-128 to +127) #define SIZE 3 // Size of cube. #define AREA (SIZE * SIZE) // Area of a face of cube. #define VOLUME (SIZE * SIZE * SIZE) // Volume